baner napis

baner kola

 • baner2.jpg
 • baner1.jpg
 • baner4.jpg
 • baner3.jpg

Zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki można uzyskać, w zależności od sytuacji, na cztery sposoby:

 

 1. W drodze przeniesienia prawa do działki – działkowiec przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa – obecnie najpopularniejszy sposób. Podstawa prawna art. 41 ustawy o ROD.

 2. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD – możliwe tylko wówczas, gdy w ogrodzie jest wolna działka. Podstawa prawna art.27 ustawy o ROD, a także w przypadku gdy małżonek nie posiadający prawa do działki wyraża chęć przystąpienia do umowy dzierżawy działkowej współmałżonka posiadającego już prawo do działki.

 3. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z prezydium okręgowego zarządu – tylko w nowym ogrodzie. Podstawa prawna art. 27 ustawy o ROD i § 13 ust. 2 statutu PZD.

 4. Wstępując w prawo do działki – składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa – dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca. Podstawa prawna art. 38 ust. 1 ustawy o ROD.

Zamieszczamy dokumenty, jakie należy sporządzić przy przeniesieniu prawa do działki, zawieraniu umowy dzierżawy działkowej oraz wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym działkowcu-małżonku.


Druki są dostępne do pobrania poniżej. Zamieszczone dokumenty zostały wypełnione niezbędnymi danymi - dane osobowo-adresowe są fikcyjne i należy je zastąpić danymi rzeczywistymi.

 

Ad. 1
W przypadku przeniesienia prawa do działki, podstawą jest umowa (WZÓR NR 1) zawierana przez dotychczasowego działkowca z osobą, na którą przenosi prawa do działki. Należy pamiętać, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, gdyż poświadcza on na tej umowie tożsamość osób podpisujących.

Umowa winna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy prawa do działki. Nabywający prawo składa do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa (WZÓR NR 2) i dołącza do wniosku jeden egzemplarz umowy. Zarząd ROD, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, zatwierdza umowę. Zatwierdzenie odbywa się w formie uchwały zarządu, którą doręcza się stronom umowy i dołącza do ewidencji działek. Nie wydanie takiej uchwały w terminie 2-ch miesięcy od złożenia wniosku jest równoznaczne z zatwierdzeniem umowy przeniesienia prawa do działki.

Podane w umowie przeniesienia prawa do działki terminy nie są terminami obowiązkowymi. Strony umowy, a więc zbywca i nabywca mogą dowolnie umawiać się co do terminów, a nawet samej zapłaty, czy nastąpi po podpisaniu umowy, czy na przykład dopiero po zatwierdzeniu tej umowy przez zarząd ROD.


Ad. 2

W przypadku, gdy zarząd dysponuje wolną działką (działka nie ma prawnego użytkownika), z osobą ubiegającą się o działkę zawiera umowę dzierżawy działkowej. Zanim taka umowa zostanie podpisana przez prezesa i innego członka zarządu, zarząd musi podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na podpisanie takiej umowy przez reprezentujących go prezesa i drugiego członka zarządu. Taka kolejność wynika ze statutu PZD. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, a więc najpierw wyraża zgodę, a potem reprezentujący zarząd podpisują umowę. W tej sprawie zamieszczamy uchwałę zarządu ROD (WZÓR NR3) i umowę dzierżawy działkowej (WZÓR NR 4).


Istnieje przypadek szczególny rozszerzenia dzierżawy działkowej na współmałżonka posiadającego dotychczas prawa do działki. W takim przypadku zawierana jest umowa dzierżawy działkowej (WZÓR NR 5A), z tym, że małżonek posiadający już prawo do działki musi pisemnie potwierdzić (WZÓR NR 5), że nie stawia przeszkód w zakresie rozszerzenia umowy dzierżawy działkowej o współmałżonka.

 

Ad. 3

W tym przypadku obowiązują dokumenty identyczne jak w poprzednim punkcie, z tym że stroną umowy jest prezydium OZ i uchwałę podejmuje także prezydium OZ.


Ad. 4

W przypadku śmierci działkowca, jeśli jego współmałżonek nie posiada prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć w zarządzie ROD oświadczenie woli (WZÓR NR 6) o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu. Zarząd ROD stwierdza prawo do działki podejmując uchwałę (WZÓR NR 7). Nie sporządza się umowy.


Wzory dokumentów do pobrania:

 

 • docWzór nr 1 - umowa przeniesienia prawa do działki na podstawie art. 41 ustawy o ROD
 • docWzór nr 2 - wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki
 • docWzór nr 3 - uchwała Zarządu ROD w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy dzierżawy działkowej
 • docWzór nr 4 - umowa dzierżawy działkowej
 • docWzór nr 5 - oświadczenie woli współmałżonka na rozszerzenie dierżawy działkowej
 • docWzór nr 5a - umowa dzierżawy działkowej dla współmałżonka
 • docWzór nr 6 - oświadczenie woli wstąpienia w prawo dzierżawy działkowej po zmarłym małżonku
 • docWzór nr 7 - uchwała Zarządu ROD stwierdzająca prawo do działki po zmarłym małżonku

 

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies