baner napis

baner kola

  • baner2.jpg
  • baner3.jpg
  • baner4.jpg
  • baner1.jpg

5 marca br. Senat RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wraz z jedną poprawką. Teraz projekt działkowców wróci do Sejmu, gdzie Posłowie będą głosować nad zmianą wprowadzoną do projektu przez Senat dotyczącą wydawania działkowcowi zaświadczenia o zgodności altany z przepisami prawa, które będzie wydawane w formie postanowienia, a nie decyzji organu.


Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu:

 

USTAWA


z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw[1])
Art.. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.[2])) w art. 29 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:


„4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40);".


Art.2. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) w art. 7 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:


„12) położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;".
Art.3. W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:


„9a) altanie działkowej – należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2;";


2) w art. 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:


„1. Na terenie działki nie może znajdować się:


1) altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art. 2 pkt 9a;


2) obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 oraz o wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.


2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.";


3) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:


„Art. 13a. 1. Działkowiec może wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w art. 2 pkt 9a. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze decyzji.*


2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:


1) aktualny na dzień złożenia wniosku wypis z ewidencji działek, o której mowa w art. 51;


2) oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany działkowej znajdującej się na jego działce, zawierające również wskazanie powierzchni tarasów, werand lub ganków.


3. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłaty skarbowej.";


4) w art. 36 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:


„1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub";


5) w art. 46 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:


„9) działanie na rzecz zagospodarowania i zabudowy ROD zgodnie z jego celami oraz przepisami prawa.".
Art. 4. 1. W przypadku obiektów budowlanych wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy spełniających wymagania, o których mowa w art. 2 pkt 9a ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie wszczyna się postępowania określonego w art. 48–49b ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, a postępowania wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się.


2. W przypadku gdy ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, wydana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie została jeszcze wykonana, właściwy organ nadzoru budowlanego, który wydał tę decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie.


Art.5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia


MARSZAŁEK SEJMU / – / Radosław Sikorski


[1]) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.


[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151.


* - poprawka Senatu – w miejsce "decyzji" : postanowienia

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies