baner napis

baner kola

  • baner3.jpg
  • baner2.jpg
  • baner1.jpg
  • baner4.jpg

W związku z możliwością zgłaszania uwag i wniosków do projektu Regulaminu ROD przyjętego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 26 lutego 2015 roku, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Borem" w Prądocinie przedkłada n/w propozycje:

 

Par. 7 – pkt 1 .3 zapis:"przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu" jest zbyt śmiały i kategoryczny. Zasady urzędowego potwierdzania pobytu regulują przepisy prawa wyższego rzędu niż Regulamin PZD. Wydaje się, że wystarczający byłby skrótowy zapis: „altana nie jest obiektem mieszkalnym". A jeśli mają być użyte słowa: „ pobyt stały lub czasowy", to należy je połączyć z mniej kategorycznym określeniem tj. „przebywanie w niej nie powinno stanowić podstawy do urzędowego...".

 

Par. 9 ust. 1 – skoro jest p. 3. „korzystania z biblioteki ogrodowej", czy p.6 „urządzeń wspólnych ROD", to również działkowiec powinien mieć prawo do korzystania ze sprzętu gospodarczego udostępnionego do wspólnego użytku np. drabiny.

Par 9 ust.1, pkt.4 jest błąd literowy: zamiast „w sprawach" jest „we sprawach".

 

Par. 9 ust. 2 – wykreślić obowiazek – „działać w interesie ROD". Regulamin dotyczy również nie członków PZD, którzy mogą być zwolennikami utworzenia w ogrodzie innego stowarzyszenia niż PZD. Jeżeli będą przeciwnikami organów ogrodowych, będą jednocześnie nie działali w interesie ROD. Mają do tego prawo, choćby przez fakt braku obowiązku przynależności do stowarzyszenia ogrodowego. Ustawa nie nakazuje działania w interesie ROD. Stwierdzenie „działać w interesie ROD" jest dość ryzykowne i lepiej je pominąć, a poprzestać na obowiązku przestrzegania przepisów ustawy i regulaminu stowarzyszenia prowadzącego ogród.

W par. 9 ust. 2 dodać obowiazek: „stosowania się do wezwań, zaleceń oraz uwag organów ogrodowych ROD".

 

par. 10 po pkt. 1 należy dopisać pkt. 2: Obiekty i urzadzenia wchodzace w skład infrastruktury ogrodowej mogą być zlokalizowane na działce i nie stanowią własności działkowca.

 

Par. 17 mówi o wpłatach, a co z wypłatami?

 

Par. 23 wykreślić "domy kultury" i pozostawić tylko „placówki i organizacje o celach społecznych"

 

Par. 28 dodać : "działkowcy mogą finansować ze środków własnych lub uczestniczyć w finansowaniu budowy urzadzeń i budowli stanowiacych infrastrukturę ogrodową. Udział własny działkowców nie wlicza się do majątku PZD.

 

Par. 31 wykreślić "będące własnością PZD" – sformułowanie obecnie budzi wątpliwości. Wiele elementów infrastruktury działkowcy muszą sam budować za własne środki finansowe. Nieuczciwe jest zapisywanie, że jest to własność PZD. Właściwe byłoby zapisanie, że jest to własność konkretnego ROD. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że obecnie są również działkowcy nie będący członkami stowarzyszenia prowadzącego ogród, którzy też partycypują w kosztach inwestycji wspólnych. Nie można zawłaszczać ich udziału finansowego na rzecz PZD.

 

par 34 - proppozycja rozbicia na punkty i dodania:
pkt. 2: „W celu zapewnienia funkcjonalności ciągów komunikacyjnych Zarząd, za zgodą działkowca, może poszerzyć alejkę ogrodową, zmieniając granicę działki".
Pkt. 3: „W przypadku braku zgody działkowca decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie".
Pkt. 4.: „Za powstałe straty materialne działkowiec otrzymuje odszkodowanie".

 

Par 35 dopisać: „chyba, że ROD posiada kanalizację lub altany są wyposażone w urządzenia sanitarne i zbiorniki szamba".

 

Par. 41 dodać przed słowem „urządzenia" słowo: „budowle" tak by sformułowanie brzmiało „...działka może być wyposażona w następujące budowle i urządzenia:.."

 

par 42. pkt 2 dodać na końcu zdania:" lub mniejszej niż 1 metr jeśli kompostowniki działek sąsiadujących są umieszczone w tych samych miejscach przy granicy działki".

 

Par. 51 dodać punkt 3: „Zabrania się pokrywania ogrodzeń środkami trudno schnącymi i cuchnącymi".

 

Par. 67 ust. 1 pkt. 3 należy zlikwidować, ponieważ ustawa o rod nie zobowiązuje działkowca do utrzymywania czystości terenu ogólnego. To należy do właściwości Zarządu.
Par. 67 ust. 2 należy wykreślić, ponieważ nie można narzucać działkowcom, zwłaszcza spoza PZD zobowiązania do prac społecznych lub ekwiwalentu pieniężnego za wykonanie tych prac, które są przeznaczone na utrzymanie porządku, czystości nawierzchni alejek i konserwację rowów – te zadania, w myśl ustawy o rod, należą do właściwości Zarządu ogrodu.
Par. 67 Dodać ust.3: „Segregowania odpadów wytwarzanych na działce i wrzucania ich do pojemników selektywnych lub miejsc wyznaczonych".

 

Par. 68 pkt.2 rozszerzyć o inne odpady np. budowlane, wielkogabarytowe, sprzęt RTV i AGD, itp.
pkt. 4 dodać: „grilli o stałej konstrukcji".
pkt.6 wykreślić, ponieważ wjazd w celu dowozu lub dojazdu i zaparkowania na działce nie powinien być zabroniony,
pkt.7 wykreślić warunek „ bez zgody walnego zebrania" – parkowanie na alejkach i poza miejscami wyznaczonymi winno być bezwzględnie zabronione,
pkt. 10 dodać: „ zabrania się dokarmiania kotów i innych zwierząt na terenach wspólnych ogrodu"
dodać punkt:" używania alejek do jazdy qadami, pojazdami jednośladowymi, organizowania wyścigów rowerami, itp., albo wprowadzić zapis: „ używania alejek do innych celów niż dojazd do działki"
dodać punkt: „ Palenia w piecach i kominkach w dzień w okresie 01.06 do 30.08. W dniach słonecznych i bezwietrznych nie wolno używać grilli w porze dziennej, bez uzyskania zgody sąsiadów".

 

Par. 83 dodać : „a także awarii i uszkodzeń zaistniałych na działce, za wyjątkiem powstałych w majątku wspólnym ROD".

 

W imieniu Zarządu ROD „Pod Borem"

Leszek Sawicki – prezes Zarządu

 

docZałącznik - Wnioski i uwagi do Regulaminu ROD37.50 KB

 

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies