baner napis

baner kola

  • baner3.jpg
  • baner1.jpg
  • baner4.jpg
  • baner2.jpg

Rodzinny Ogród Działkowy "Pod Borem" w Prądocinie jest położony w północno-wschodniej części jeziora Jezuickiego Dużego nad zatoką zwaną zwyczajowo jeziorem Piecki.


Od północy i wschodu otacza nas las należący do kompleksu puszczy bydgoskiej ciągnącej się od Bydgoszczy do Torunia pasem o szerokości do 10 km.


Jest to miejsce o wszechstronnych walorach przyrodniczych i wypoczynkowych. Czysta woda przyciąga amatorów kąpieli czy pływania sprzętem wodnym. Atrakcyjne tereny sprzyjają spacerom i turystyce rowerowej. Jezioro kusi wędkarzy, choć często bywa kapryśne.


Jesienią las przyciąga grzybiarzy, a w czasie zimy można jeździć na łyżwach po lodzie jeziora, albo podczas spaceru w niedzielne południe zobaczyć kąpiel miłośników klubu Morsów.


Mamy zdrowy mikroklimat; podobno miało tu powstać sanatorium o profilu kardiologicznym dla kolejarzy.

 

Ogród działkowy "Pod Borem" został założony w dniu 3 czerwca 1977r.


Powstał na gruntach przekazanych przez skarb państwa Polskim Kolejom Państwowym pod budowę ośrodka wypoczynkowego oraz pracowniczego ogrodu działkowego.

 

W planie zagospodarowania przestrzennego terenu z roku 1974, pod pracownicze ogródki działkowe PKP przeznaczono powierzchnię ok. 8 ha. Granice ogrodu wyznaczały dzisiejsze ulice – Leśna i Ustronie, a w skład ogrodu wchodziły działki gruntowe, na których jest obecnie zlokalizowane tzw. poletko irygacyjne oraz boisko byłego ośrodka wypoczynkowego PKP. Także w granicach ogrodu znalazł się teren od strony północno-zachodniej, usytuowany za alejką Jesionową, w kierunku jeziora.
W roku 1981 PKP przekazała Zarządowi Pracowniczego Ogrodu Działkowego Podmiejskiego im. "Pod Borem" Węzła Polskich Kolei Państwowych Bydgoszcz w Prądocinie 8,76 ha gruntów, na których znajdowała się infrastruktura ogrodowa. Po późniejszych korektach, faktyczny obszar zajmowany przez ROD objął teren aż 9,21 ha. Okazało się jednak, że spora część przekazanego gruntu nie została w przeszłości prawidłowo wywłaszczona. W roku 1997, w wyniku zwrotu gruntów prywatnemu właścicielowi ogród zmniejszył się do powierzchni 6,84ha.
To nie był koniec regulacji spraw gruntowych. Kilka mniejszych obszarowo działek gruntowych,  w księgach wieczystych, nie należało do PZD. Dopiero w roku 2015 nastapiło ostateczne uregulowanie prawa do użytkowania wszystkich działek gruntowych znajdujących się na terenie ROD.

 

Ogród zajmuje obecnie obszar 7,23 ha.


Rodzinny Ogród Działkowy "Pod Borem" ma 148 działek.

 

Poniżej przedstawiono pełną historię ogrodu.

Z uwagi na ochronę danych osobowych nazwiska osób podane są symbolem literowym lub są zatuszowane, za wyjątkiem osób pełniących funkcje w urzędach, przedstawicieli organizacji, firm, które są powszechnie znane.

 

Kronika ogrodu

 

Lata 1977 - 1989

 

Ogród działkowy "Pod Borem" został założony 3 czerwca 1977r.

 

W tym dniu odbyło się zebranie organizacyjne, na którym wybrano samorząd ogrodowy oraz przydzielono drogą losowania 57 działek wśród pracowników PKP. Podania o przydział działek były rozpatrzone przez Rady Zakładowe poszczególnych służb PKP, w których pracowali przyszli użytkownicy działek.

Zebranie organizacyjne prowadził dr. Romuald Krąplewski z-ca naczelnika Działu Budynków Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych – organizator instytucjonalny zebrania. Poza nim uczestniczyli w zebraniu 3 inni przedstawiciele DRKP. W tamtych czasach ogrody podlegały zakładom pracy i tylko pracownicy mogli ubiegać się o działki.
Wybrano Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego : Przewodniczący: Michał S., z-ca przew. Wojciech B., z-ca przew. - Józef G., sekretarz Alina K., sakarbnik Barbara K., gospodarz Edward P., + 5-ciu członków zarządu. Komisja Rewizyjna: przewodniczacy - Władysław S. + 2-ch członków, Komisja rozjemcza: Kazimierz Ch. - przewodniczacy + 4-ch członków, społeczni instruktorzy ogrodowi: Władysław G. i Jan A.
Losowanie działek odbywało sie przez osobiste wyciąganie losu z numerem działki przez uczestników zebrania lub gdy kandydat na działkowca nie przybył na zebranie, los wyciagał nowowybrany przewodniczacy ogrodu (wylosowano w ten sposób 16 działek).

 

 

InkedPodanie o działkę LIPrzydział działek 1977 kopia

 

 

Z dokumentacji wynika, że powstanie ogrodu było sprawą naglącą, realizowaną pośpiesznie, ponieważ Urząd Wojewódzki jak i Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej interweniowały ponaglając PKP, by zagospodarowały i użytkowały zgodnie z przeznaczeniem przekazany w Prądocinie teren, na którym w praktyce nic się nie działo. Ogród nie był w żaden sposób przygotowany – brak było podstawowej infrastruktury (zniwelowanie terenu, wycięte drzewa, melioracja, ogrodzenie, wyznaczone działki, alejki, itd.).

 

W dniu 7,10 i 11 czerwca 1977r. były zorganizowane wyjazdy do Prądocina, gdzie w ogrodzie działkowym nastąpiło pierwsze mierzenie, wytyczenie granic działek, opalikowanie i numerowanie. Numeracja działek była nadawana jak w planie zagospodarowania, ale większość naniesionych na planie działek była niemożliwa do wytyczenia (teren zarosły, bagienny, bez dojścia). Stąd pierwsze przydzielone numery działek nie zaczynały się od nr 1 i były nie następcze, np. pierwsza działka miała nr 21, a ostatnia nr 239 (rozdysponowano 57 działek).
Przydzielono działki na obszarze ogrodu, który był dostępny, możliwy do zagospodarowania i dojazdu.

 

Rozwój podziału na działki nastepował jednak bardzo dynamicznie.

 

W końcu sierpnia 1977 r. Pracowniczy Ogród Działkowy podmiejski przy Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych miał powierzchnię 7,8 ha i był podzielony na 190 działek. Został zarejestrowany pod nr 117 zgodnie z uchwała Prezydium Wojewódzkiego Zarządu i przyjęty na stan organizacji – Krajowej Rady Pracowniczych Ogrodów Działkowych przy Centralnej Radzie Zwiazków Zawodowych.

 

Pierwsze zebranie ogólne członków POD odbyło się w dniu 21.09.1977r.

Przekazano na nim, że dokonano wytyczenia działek i częściowego wyrównania terenu spychaczem. Ponadto wykonano druki delkaracji dla działkowców, by je wypełnili i dostarczyli do Zarządu POD. Ogłoszono konkurs na nazwę ogrodu. Poinformowano działkowców o wymaganiach w zakresie stawiania altan (budynków) na działkach, sprawach porządku i dyscypliny, na czym polega użytkowanie w odróżnieniu od własności działki, poinformowano o konieczności wnoszenia opłat, itp. Zobowiazano działkowców do wniesienia wpisowego – 100 zł., opłaty od działki 1 zł/m2 i przepracowania w czynie społecznym 20 godzin rocznie lub wniesienia w zamian opłaty po 25 zł za godzinę.
Na zakończenie zebrania wybrano jednogłośnie nazwę ogrodu - "Pod Borem", którą zaproponowała pani Ewa P.

( do dziś użytkuje z mężem działkę w ROD ).

InkedProtokół1 LI

InkedProtokół2 LI

Nadal do realizacji pozostawał dalszy wykup terenów przez PKP .
W tym miejscu należy wspomnieć, że teren przekazywany pod ogród był tylko częściowo we władaniu skarbu państwa. Znacząca część obszaru POD pochodziła z wywłaszcenia prywatnych działek gruntowych, a niektóre obszary terenu nie były jeszcze wywłaszczone . Dla tego Zarząd interweniował o przyspieszenie przewłaszczenia gruntów. Od wykupu gruntów zależało wiele spraw np. ogrodzenie ogrodu, elektryfikacja, założenie sieci wodociagowej, doprowadzenie energii elektrycznej.

Według pierwotnych założeń planu zagospodarowania, stan działek w ogrodzie miał wynosić 240.

W roku 1978 biuro projektów dokonało korekty planu zagospodarowania ogrodu. Zmieniono granice ogrodu i stan działek zmniejszył się do 128. Następnie w 1979 r. dokonano kolejnej korekty i znaczną część terenu ogrodu przeznaczono na obiekty budowlane ośrodka wypoczynkowego PKP tj. boisko sportowe i poletko odsączające ścieki ( tam planowano zbudowanie parkingu dla POD ). Z uwagi na przydzielenie już kilku działek na w/w poletku odsączajacym trzeba było je zlikwidować i przydzielić nowe działki w innym miejscu. PKP za odebrane grunty przekazała dla POD teren zamienny, jednak był to obszar jeszcze niewywłaszczony ( w przyszłości takie grunty przyniosły tylko kłopoty i krzywdę dla działkowców).

 

Na koniec roku 1979 rozdzielone były 84 działki i przygotowany teren do podziału na jeszcze 37 działek.

Po sierpniu 1978r. zorganizowano punkt czerpania energii elektrycznej na terenie ogrodu – zainstalowano licznik i gniazdo czerpania prądu, głównie dla potrzeb budowlanych ( napęd betoniarek).
W roku 1979 rozpoczeto elektryfikację ogrodu,

Pierwsze walne zebranie odbyło się 23 marca 1979r.

Przedstawiono sprawozdanie zarządu ogrodu za okres działalności od 30.06.77r. do 31.12.79r.

 

W dniu 26.03.1980r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Liczba członków POD wynosiła 84.

Wybrano nowe organy samorządu ogrodowego – łacznie 24 osoby. Zarząd - przewodniczący/prezes Michał S. + 9 osób, Komisja Rewizyjna: Eugeniusz Ś. - przewodniczący +, 6 osób, Komisja Rozjemcza: Kazimierz Ch.- przewodniczacy + 6 osób.
Z ciekawostek można podać, że tylko 6 osób z organów ogrodowych nie należało do PZPR, w tym w Zarządzie POD tylko 1 osoba.
W dniu 18 kwietnia 1980 r. odbyło się zebranie nowych kandydatów na działkowców. Przydzielono drogą losowania 55 działek. Omówiono zagospodarowanie działki, parametry budynków – 35m2 + taras bez zadaszenia, wysokość altany od ziemi 3,5m, sprawy opłat, porządkowe, itp.
Rok 1980 - rozpoczęcie budowy wodociągu - alejki dojazdowe są rozkopane, nie można budować altan z powodu braku dojazdu do działek.
W tym czasie ogród posiadał tylko studnie ręczne do czerpania wody w ilości 5 szt., Niektórzy działkowcy wykonali własne studnie głebinowe i użyczali wodę sąsiadom.

Na obszarze za alejką Jesionową było kiedyś bagnisko. W początkowych latach istnienia ogrodu podjeto prace w celu utworzenia w tym miejscu tzw. karpnika ( zbiornik wodny z miejscem spacerowym ). Zaczęto pogłębiać i tworzyć ścieżkę wokół przyszłego mini jeziorka. Jednak ostatecznie prace zatrzymano i zarzucono.

Ogród nie miał możliwości samodzielneego finansowania rozbudowy infrastruktury dla tego występowano do Rad Zakładowych jednostek organizacyjnych PKP o pomoc i wsparcie.

 

W 1981r. wydzielono kolejne działki uzyskane w wyniku zasypania dwu innych terenów bagiennych. Kilka działek na miejscach podmokłych było też zalewanych i trzeba było je zlikwidować.

 

Do czerwca 1981r. wybudowano 38 altan.

 

W 1981 r. dobiegała też końca pierwotna elektryfikacja ogrodu - zaopatrzenie działek w prąd, bez oświetlenia alejek. Zakupiono 120 liczników na potrzeby działkowców. Rok później zakończono wszystkie prace związane z elektryfikacją działek.
Budowanie wodociągu jest w toku. Trwa do końca maja 1983 ( uruchomienie) . W tym czasie działkowcy wykonują i wpinają swoje instalacje wodne wewnatrzdziałkowe do studni rozdzielczych ( wybudowanych przez PKP ).
W roku 1981 trwa budowa ogrodzenia, ale przedsiębiorstwo, które rozpoczeło prace zostało rozwiązane i nie jest realizowana. Po wznowieniu budowy w 1983r., jesienią znowu następuje przerwa. Większość ogrodzenia wykonały PKP. Jedynie od strony lasu, ta część ogrodzenia była wykonana już na koszt działkowców.
Z ogrodzeniem wiąże się obraz sposóbu postępowania PKP, a szerzej władzy, co do przejmowania terenu od rolników Prądocina ( część z nich pracowała na kolei, więc liczono na zależność i w ten sposób ułatwione wywłaszczenie gruntu). Był taki rozmach w działaniu, że już plan zagospodarowania terenu zakładał budowę ośrodka wczasowego i ogródków działkowych dla pracowników na niewywłaszczonych terenach. W zwiazku z tym, grodząc teren POD, przy obecnej ul. Leśnej, zaczęto wykonywać podmórówke na niewywłaszczonej działce prywatnej. Rolnik interweniował do władz gminy, co poskutkowało zaprzestaniem prac.
Podmórówka pozostała do dziś i jest historycznym świadectwem tamtych czasów. ( znajduje się po prawej stronie, przy ul. Leśnej, za działką nr 127 w kierunku ROD "Pod Żurawiem")
W 1981r. także są prowadzone prace niwelowania terenu spychaczem.

Rok 1981 to także czas przemian. Rozwiaząno CRZZ, a Pracownicze Ogrody Działkowe uniezależniły się i zrzeszyły w samodzielną organizację - Polski Związek Działkowców .

Nastąpiło przekazanie zasobów ogrodu. W związku z tym w 1981r. dokonano pomiaru gruntów POD oraz ustalono granice ogrodu.
06 maja1981 r. spisano protokół przekazania gruntów PKP w użytkowanie POD . W sumie przekazano teren o wielkości 8,76 ha.
W obszarze tym znalazły sie tereny za obecną alejką Jesionową ( patrząc w kierunku jeziora Jezuickiego Dużego) tj. działka geodezyjna nr 128/2 oraz działka usytuowana nieco po lewo, na wprost bramy nr 3, biegnąca aż do brzegu jeziora, gdzie zlokalizowany jest pomost pływajacy wędkarzy naszego ogrodu tj. działka geodezyjna nr 130. Działkę tą nazywano żartobliwie prominęcką, ponieważ było tam kilka domków letniskowych przedstawicieli ówczesnego, wysokiego kierownictwa PKP.
Oba powyższe tereny w przyszłości zostały odłączone ( działka nr 130) lub odebrane ROD "Pod Borem" ( działka 128/2)

W 1982r. PKP przejęła teren ogrodu (położony na lewo od bramy głównej) na poletko odsączajace dla ośrodka wczasowego. Kilku działkowców musiało przenieść się na inny teren ogrodu.

W maju 1982 r. oddano do użytku hydrofornię, a na początku maja 1983r. została uruchomiona sieć wodociągowa.

W ogrodzie wybudowano 25 altan.

Zdarzają się przypadki przesuwania granic działek przy stawianiu płotów, kradzieże materiałów budowlanych.

Po zakończeniu budowy wodociagu przystapiono w roku 1983 do utwardzania alejek żuzlem na szeroka skalę.

Rok 1984 – wybrano nowe organy ROD: przewodniczący - Józef G. + 10 osób, Komisja Rewizyjna: Jadwiga Cz. - przewodniczaca, Komisja Rozjemcza – przewodniczący: Czesław P. ( zmarł w 1984r.), póżniej Jerzy K.
W 1984 r. do ogrodu włączono, na prośbę włascicieli dwie działki prywatne, będące obecnie działkami 17 i 18.
Luty 1984 – podłączono 40 lamp oświetlenia alejek.
Ogród na koniec 1984 r. liczył 146 działek .

Rok 1985 dokończono budowę ogrodzenia wraz z bramami.
Z uwagi na psucie się pomp wody w hydroforni, jak i niskie ciśnienie wody zakupiono dodatkowe 5 pomp ręcznych do wody, które zainstalowano w roku następnym.
Założono telefon w ogrodzie.

Rok 1986 – w dalszym ciągu utwardzano alejki, przywieziono 25 wagonów "wysieki" na wysypanie alejek.
Wykonano i ustawiono 5 tablic ogłoszeniowych przy wszystkich bramach wjazdowych. Wykonano i zamontowano tablicę z nazwą ogrodu na bramie głównej. Uporzadkowano plac zabaw i zainstalowano oświetlenie. W 1986r. wstawiono sprzęty na plac zabaw jak: karuzelę, 2 huśtawki wahadłowe i huśtawkę drewnianą - podwójną.

Ogród zamknięty zaczął funkcjonować od 1986r.

Rok 1987 – malowano ogrodzenie zewnetrzne, przedłużano wodociąg, doprowadzajac wodę do nowych działek. W dalszym ciagu utwardzano alejki ( wysypano ok 15 wgonów tzw. przesiewki torowej).
Przywieziono i ustawiono barakowóz na magazyn ogrodowy.

Od chwili założenia sieci energetycznej stwierdzano znaczne straty prądu, było wiele zerwań plomb przy licznikach. Kontrole i kary nie skutkowały. Taki stan trwał latami, aż do wybudowania nowej sieci elektrycznej ze skrzynkami podliczników usytuowanych poza działką, na alejkach, zamykanych na klucz.

Rok 1988 – dziesięciolecie ogrodu.
Wręczono 5 srebrnych oznak i 2 brązowe dla zasłużonych działkowców.
W tym roku ostatecznie zasypano i wyrównano dól po bagnie ( karpniku). To miejsce szpeciło ogród, gdyż stało się dzikim wysypiskiem starych mebli. Na tym miejscu wydzielono kilka działek.
Trwają dalej prace rozwijania sieci wodociagowej i elektrycznej, malowanie ogrodzenia.
Ogród liczy 185 działek.


Rok 1988 wybrano nowego skarbnika – Ludwika P., a także zatrudniono księgową – Grażynę P.. Pozostają z nami kilkadziesiąt lat.

W 1989 r. posadzono żywopłot na placu zabaw i ułożono krawężniki. Dokonano wymiany i przestawienia bramy głównej w głąb ogrodu o ok. 50 m. Wyremontowano barakowóz służący za magazyn gospodarczy poprzez obicie płytami, także częśc pomp ręcznych została wyremontowana, z powodu nadmiernego eksploatowania ( wodociąg często nie działał, bo psuły się pompy hydroforów).
Z uwagi na kradzieże planowano zatrudnić stróża do pilnowania działek. Ostatecznie zrezygnowano z zatrudnienia. Zdecydowano się na dyżury działkowców, lecz to działanie było też nieefektywne.

1989 – ogród ma powierzchnię 6,32 ha i 196 działek + 2 działki "prominenckie", które są w zarządzie ROD ( do tego roku).

Działki są rozdysponowane w pełni ( od 1985r. nie przyjmuje się wniosków o przydział działki).

 

W latach 80-tych Zarząd POD rygorystycznie postepował z działkowcami zaniedbujacymi porządek i estetykę na działce. Za te uchybienia jak i nie wnoszenie opłat ogrodowych pozbawiano prawa do działki i przydzielano osobom z kolejki oczekujacych, np. w sierpniu 1983 czekało aż 40 podań o działkę do rozpatrzenia.

 InkedOdebranie działki i odmowa podań LIInkedodebranie działki2

 

Lata 1990 - 2010

 

1990 r. - oddano do użytku nową bramę główną, ustawiono płot do tej bramy,
ułożono kable pod modernizację oświetlenia alejek,
wykonano nowe drzwi barakowozu - magazynu gospodarczego.
Podjeto decyzję o budowie domu działkowca – świetlicy ROD.

 

W 1991r. ogród nadal liczy 196 działek.,
W tym roku obsadzono krzewami ( żywopłot ) poletko irygacyjne, wykonano oświetlenie "na bagnach", naprawiono wszystkie pompy ręczne do wody, zrobiono podstawę ceglaną do umocnienia tablic informacyjnych przy bramie głównej, wykonano remont bram, obsadzono krzewami plac zabaw.

W kwietniu tego roku skradziono bramę gółówną ROD.

Inkedkradzież bramy wjazdowej 11

 

1992 r. - prowadzona jest dalsza elektryfikacja – postawiono 5 nowych lamp oświetlenia alejek, naprawiono też 5 lamp, zamontowano podlicznik na oświetlenie alejek ogrodu,
Ponadto wykonano dodatkowe stanowisko na tablice informacyjne przy bramie głównej,
zrobiono piaskownicę na placu zabaw.

 

W latach 1992-1993 wybudowano dwukondygnacyjną świetlicę ROD - na dole urządzono sklepik spożywczy, także ułożono chodnik do świetlicy.

 

1993 r. - stwierdzono że były duże nieprawidłowosci w przekazaniu gruntów pod ogród, m. in. PKP nie dokonały zmian wpisu w księgach wieczystych, a gmina Nowa Wieś Wielka nie dopełniła koniecznych formalności, co do przekazania działek gruntowych dla PKP. Prywatny własciciel upomniał się o swoją ziemię – ponad 3 ha terenu ogrodu. W tej sprawie zwrócił się do Ministerstwa. Otrzymał najpierw odpowiedź odmowną.
Zaczęto więc odtwarzać dokumentację, stan prawny działek gruntowych i ich przekazywanie do skarbu państwa, następnie PKP i PZD. Stwierdzono szereg nieprawidłowości i zaniedbań. Formalnie nigdy nie doszło do wywłaszczenia gruntu w/w własciciela. Były podejmowane próby zachowania tych gruntów dla ROD, ale mało skutecznie - brakowao zaangażowania i determinacji ze strony władz okręgowych PZD.
1993r. - założono koło wędkarskie przy ROD.
W tym roku zaczął funkcjonować sklepik w domu działkowca – sprzedaż piwa, pieczywa, mleka i innych drobnych artykułów spożywczych. Już po roku były skargi na zachowanie osób spożywających piwo. Zarząd usiłował doprowadzić do cofnięcia pozwolenia na sprzedaż piwa, ale dzierżawca sklepiku był temu przeciwny. W rezultacie po pewnym czasie dzierżawienie sklepiku stało się nieopłacalne, sklepik przestał funkcjonować.

piwo
W końcówce tego roku założono telefon w domu działkowca. Także w tym czasie Komisja Rewizyjna zajęła się rozliczeniem budowy świetlicy ROD ( podejrzewano malwersacje finansowe). Na posiedzeniu Zarzadu w czerwcu 1995r. przedstawiono rozliczenie i je przyjęto, nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

Lata 1994-95 - wyposażono pomieszczenia świetlicy w stoły, krzesła, wykładzinę, zagospodarowano teren przy świetlicy, uporządkowano plac zabaw i doprowadzono tam wodę.
W związku z nagminnymi włamaniami zawieszono tabliczkę na bramie głównej, że obiekt ochrania agencja ochrony. Włamania ustały, zwłaszcza w okresie zimowym.

 

30 marca 1996 r. na Walnym zebraniu wybrano nowy Zarząd: Wiesław S. – prezes + 6 innych osób, Komisja Rewizyjna: Tadeusz A. - przewodniczacy + 2 osoby, Komisja Rozjemcza: Mieczysław K. - przewodniczacy + 4 osoby.

 

Przez kadencję lat 1996 - 2000 nic się w zasadzie nie zmienia.

 

1998-99r. liczba działek w ogrodzie wzrosła o 2 ( utworzono działki 1a i 1b przy bramie nr 3 ) i w roku 1999 ponownie jest największa liczba działek w historii ogrodu - 198. Taki stan trwa do roku 2002.

 

Rok 2000 - wykonano gabloty informacyjne przy bramach wjazdowych (prócz głównej), postawiono nowe ogrodzenie przy bramie głównej,

 

17.05.2001 – Walne Zebranie i kolejne wybory do władz ogrodowych. Prezesem Zarządu został Bolesław K. + 6 osób wybrano do Zarzadu, Komisja Rewizyjna : Wiesława R. (przewodniczaca) + 4 osoby, Komisja Rozjemcza: Zbigniew Ł. - przewodniczący + 4 osoby.
W tym roku zamierzano założyć telefon na kartę magnetyczną przy bramie głównej/świetlicy, ponieważ telefon stacjonarny był awaryjny – w rezultacie okazało się to nieopłacalne i przedłużono umowę na korzystanie z telefonu stacjonarnego, kolejowego w świetlicy.
Z powodu wymogów prawa gminnego rozpoczęto zbiorowe gromadzenie i wywóz odpadów – podpisano umowę z firmą "Lobbe" na odbiór kontenera z odpadami,
na placu zabaw ustawiono stojak do kosza na koszykówkę, prowadzono też naprawy nawierzchni alejek ( wysypano 10 ton granulatu).
Zapadła decyzja o zwrocie wyżej opisanych (patrz rok 1993 ) ponad 3 ha gruntu dla prywatnego właściciela - decyzja okazała się niepodważalną. W związku z tym zwrócono z terenu ROD obszar 3,2 ha z 47 działkami. Zarząd ROD próbował podjąć działania interwencyjne poprzez Zarzad Wojewódzki PZD, lecz nic one nie dały.

                                                                                     Zapis w zeszycie kasjera
W tym okresie następuje też ogólnopolskie regulowanie spraw gruntowych rodzinnych ogrodów działkowych – wpisywanie w Ksiegi wieczyste użytkowania PZD. Z uwagi na różny, zawiły, często zaniedbany stan prawny części gruntów naszego ROD, regulacja stanu prawnego bedzie trwała bardzo długo, przez prawie 15 lat.
W celu uregulowania stanu prawnego działek gruntowych wynajęto geodetę, by przygotować dokumenty do wydzielenia gruntów i następnie przekazania w użytkowanie PZD/ROD.

 

We wrzesniu 2002 r. zmarł prezes ogrodu Bolesław K. Wybrano na jego miejsce Wojciecha M. doszło do pewnych zmian funkcyjnych i osobowych w Zarządzie. Dokoptowano Bogdana S. oraz powołano gospodarza Wojciecha K.
W tym czasie ( 2002 r.), przy al. Jesionowej, przy bramie nr 3 okazało się, że część alejki i trzy działki ROD są własnością prywatną p. Sz-P. Także działki ROD nr 17 i 17a oraz teren przy świetlicy ROD okazały się usytuowane na gruncie nie będącym formalnie w użytkowaniu PZD, a pozostajacym własnością skarbu państwa.
Sprawy gruntowe oraz zasady współżycia z odłączonymi działkowcami trzeba było uregulować.
Z działkowcami, których działki wyłączono z terenu ogrodu zostały podpisane umowy na korzystanie z infrastruktury ROD. Nie pobierano od nich już żadnych opłat ogrodowych.
Od właścicielki prywatnej Sz.-P. wykupiono niewielki pas gruntu stanowiący część alejki Jesionowej.
Za utracone fragmenty gruntu na skutek odłączenia od naszego ogrodu w/w ponad 3 ha gruntu i 47 działek, ROD otrzymał działkę oznaczoną obecnie nr 167A.
Natomiast tereny przy świetlicy ROD musiały czekać kilkanaście lat na ostateczne, trwałe włączenie do zarządu ogrodu.

Scan

 

W 2003r. - zakończono modernizację placu zabaw.

Ogród po zwrocie prywatnych gruntów liczy 148 działek i zajmuje obszar 6,84 ha. Liczba działek nie zmienia się przez następne lata. Powierzchnia natomiast nieco się zwiększy do 7,23 ha ( w przyszłości "odzyskamy" grunty, gdzie są działki nr 17, 57-61, alejka Wierzbowa, teren wokół świetlicy ROD , itp).

 

Rok 2004 r. - ustawiono 4 kolejne lampy oświetlenia, oznakowano alejki tabliczkami z nazwami, we wrześniu zorganizowano wycieczkę do sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu.

 

W 2005 r. - utwardzono wjazdy przy bramach, ułożono spowalniacze betonowe na alejkach, remontowano nawierzchnię alejek, wymieniono siatkę ogrodzeniową ok. 120 mb.

 

11.03.2006r. odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Wybrano 5-cio osobowy Zarząd pod kierownictwem dotychczasowego prezesa Wojciecha M., 4 osobową Komisję Rewizyjną i 4 osobową Komisję Rozjemczą.
W tym roku podjęto inwestycję wymiany sieci elektrycznej w ogrodzie, wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę. Od sierpnia do października firma wykonała roboty.

 

2007 r. - wymiana części ogrodzenia zewnętrznego, poprawianie nawierzchni alejek, różne prace konserwacyjne wyposażenia infrastruktury.
Dokoptowano do Zarządu : Stanisława Ł. - gospodarz i Romana P.

 

2009 r. – kolejny spór gruntowy.

W trakcie prac drogowych stwierdzono nieprawidłowe usytuowanie płotu zewnętrznego ROD koło alejki Akacjowej, za placem zabaw. Przy bramie nr 5, stawiajac ogrodzenie, przesunięto granicę o ok. 0,7 m.. Rolnik posiadajacy tam ziemię wystapił o zwrot gruntu i przestawienie ogrodzenia.

Choć Zarząd ogrodu nie kwestionował zaistnienia szkody, to okazało się, że wykonanie przemieszczenia ogrodzenia jest bardzo kosztowne. Przez kilka lat trwał spór i poszukiwanie rozwiązania. Sprawa dotyczyła rolnika, którego usiłowano pokrzywdzić w roku 1981 stawiajac podmurówkę pod ogrodzenie ogrodu na jego ziemi ( opis w kronice – rok 1981).
W tym czasie ujawnia się także sprawa użyczenia drogi dla działek prywatnych usytuowanych przy alejce Jesionowej. Analiza map geodezyjnych wykazała, że przez teren ogrodu przebiegała w przeszłości droga gminna i jest ona do chwili obecnej oznaczona numerem ewidencyjnym.
Ta droga została zabudowana działkami ROD. Ewentualny spór o drogę konieczną nie miał więc szans na powodzenie, stał się bezzasadny.

 

2010 r. - nastąpił wybór nowych władz samorządu ogrodowego. Prezesem zarządu został Stanisława W. ( pod koniec roku zrezygnował i prezesem wybrano Leszka S.). Zarząd liczył łącznie 8 osób. Przewodniczacym Komisji Rewizyjnej wybrano Janusz G. + 2 osoby, a Przewodniczącym Komisji Rozjemczej Bogumiła P. + 2 osoby
Księgowa ogrodu ujawniła istotne rozbieżności w zliczaniu metrażu działek i powierzchni infrastruktury ogólnej w porównaniu z całkowitą powierzchnią ogrodu. Rozbieżności te prawdopodobnie wynikały z faktu, że działki były wyznaczane w różnym czasie i mierzone sposobem gospodarczym.
Zarząd w związku z tym podjął decyzję o pomiarze działek. Taki pomiar wykonano, a wyniki pomiaru przyjęto m. in. do naliczania opłaty ogrodowej.
W tym roku dokonano zmian w umowach z działkowcami prywatnymi regulując sprawy korzystania z wody, energii, śmieci i infrastrastruktury ROD,
zakupiono laptop i drukarkę na potrzeby biurowe,
Co do przesunięcia płotu przy bramie nr 5 zdecydowano o przełożeniu rozwiązania sprawy do czasu uzyskaniu zgody Walnego Zebrania.
W 2010 r. nastąpił znowu konflikt gruntowy. PKP zwróciła się do działkowców posiadajacych działki przy alejce Wierzbowej ( 5 działek ) o zawarcie umów dzierżawy, ponieważ okazało się, że te działki są położone na gruncie będącym w posiadaniu PKP. Co wiecej, alejka Wierzbowa okazała się drogą gminną - ulicą. Kolejni działkowcy znaleźli się w "dziwnym" położeniu i o kolejne grunty trzeba było podjąć walkę, która będzie trwała wiele lat.
Niestety PKP przekazywała nam niektóre grunty w fatalnym stanie prawnym, co okazywało się po latach. Przez takie zaniedbania cierpieli tylko działkowcy.

 

 Lata 2011 – 2020

(zdjęcia ilustrujace imprezy integracyjne, prowadzone inwestycje, fotografie działek, itp. są w zakładce "Galeria" na stronie internetowej ogrodu)


2011

Wzwiązku z prowadzeniem przez gminę Nowa Wieś Wielka budowy sieci wodociagowej w Prądocinie, na Walnym Zebraniu w dniu 26 marca 2011r., podjęto uchwałę o inwestycji wodociągowej w ROD.
W tym celu postanowiono zaciągnąć pożyczkę z Funduszu Samopomocowego PZD oraz zbierać od działkowców po 500 zł., by rozłożyć w czasie gromadzenie środków na sfinansowanie zadania.
Od tego roku działkowcy zaczęli otrzymywać listowne zaproszenia na Walne Zebranie zawierajace wiele informacji dotyczacych przygotowywanych uchwał oraz o sprawach zwiazanych z funkcjonowaniem ogrodu.
W 2011r. zmieniono oświetlenie placu zabaw montując bardzo wydajne, jasne oświetlenie,
na trwałe oddzielono ogrodzeniem działki prywatne połączone przez alejkę Leszczynową i Topolową,
zawieszono przy bramie głównej nowy, rzeczywisty plan ogrodu
Od kwietnia 2011r. została uruchomiona strona internetowa ogrodu i założono adres e-mailowy.
19 czerwca 2011 r. zwołano Nadzwyczajne Wane Zebranie działkowców w celu wyłonienia nowej Komisji Rewizyjnej, ponieważ dotychczasowa komisja, na skutek nieporozumień, rozwiązała się.Wybrano nową komisję z przewodniczącym Bogdanem D.

Na Dzień Dziecka, poza zabawą dla dzieci, zorganizowano konkurs wędkarski z licznymi nagrodami.
W sierpniu był festyn działkowy z wodzirejem, zabawą dla dzieci, połączony z uhonorowaniem wyróżniajacych się działkowców dyplomami i książkami, a także wręczono nagrody rzeczowe w konkursie na najpiękniejsze działki.
Te imprezy integracyjne rozwijano i kontynuowano następne kilka lat.
Z uwagi na poważne zaniedbania poprzednich zarządów ROD postanowiono wydać działkowcom kluczową dokumentację tj. Decyzje o przydziale działki oraz uchwały o przyjęciu w poczet członków PZD i legitymacje członkowskie.
Fakt posiadania tych dokumentów miał zasadnicze znaczenie, ponieważ była przygotowywana zmiana ustawy o ROD.
Ujawniły się niedoskonałość i liczne nieprawidłowości w zakresie zawierania umów z działkowcami prywatnymi, których działki dawniej należały do ROD, były zaniechania regulowania opłat za media i inne opłaty, które winni wnosić.
Postanowiono zawrzeć nowe umowy cywilno-prawne, skonsultowane z prawnikiem OZ PZD. Takie umowy zostały zawarte.
Sprawę przestawienia ogrodzenia przy bramie nr 5 udao się odłożyć w czasie, ponieważ formalnie płot pozostawał nadal własnością PKP i Zarząd w związku z tym nie mógł naruszać obcej własności.
W tym roku Sąd przyznał drogę konieczną przebiegającą przez ROD do działek prywatnych przy alejce Jesionowej.
W sprawie inwestycji wodociągowej w końcówce roku wykonany został projekt, zakładający zaadaptowanie istniejacych studni rewizyjnych na studnie wodomierzowe.
Także w tym roku PKP wypowiedziały nam umowę na dostawę wody z hydroforni byłego ośrodka wczasowego PKP. Działkowcy zostali na pewien czas pozbawieni wody – ratowali się własnymi studniami wierconymi oraz jeszcze czynnymi studniami ręcznymi na terenie ogrodu. A nadeszły dotkliwe, coroczne susze.
Zimą 2011 r. komisja ogrodowa wyłoniła wykonawcę wodociągu – firmę "Gazbud".

 

2012
wymieniono bramę przy al. Berberysowej,
Od kwietnia trwa budowa wodociągu, ale już w czerwcu wodę uruchomiono (m. in. by przeplukać sieć), co umożliwiło działkowcom podlewanie roślin.
Ujawniane są liczne usterki i niedociagniecia w budowie studzienek wodomierzowych, a woda jest jeszcze bez pozytywnych badań sanepidu.
Budowy nie można odebrać, zostaje znacznie przekroczony termin zakończenia inwestycji i naliczana jest kara finansowa dla "Gasbudu". Do jesieni trwa usuwanie błędów budowlanych.
Wiosną prowadzona jest akcja protestacyjna w obronie ustawy o ROD, i obronie PZD. Nasz ogród czynnie uczestniczy w ogólnopolskich protestach, m. in. wywiesiliśmy banery protestacyjne na bramie głównej, uczestniczyliśmy w ogólnych demonstracjach ( Bydgoszcz, Warszawa ). W późniejszym czasie ogród został uhonorowany odznaczeniem pn. "W obronie ustawy o ROD".

 

Bronimy praw01

odznakaksiążki

W związku z niepewną sytuacją organizacyjną powołano komisję do sprawy utworzenia stowarzyszenia ogrodowego. Komisja opracowała statut, regulamin i przygotowała niezbędne dokumenty w razie konieczności rejestracji stowarzyszenia.
W wyniku determinacji Zarządu, OZ PZD i działkowców użytkujacych działki na alejce Wierzbowej oraz dzięki pomocy posłanki SLD pani Annie Bańkowskiej, która zwróciła się o rozwiązanie naszej sprawy gruntowej, Minister Transportu wydał korzystną dla nas decyzję, dzieki której (po pewnym czasie) wróciły pod zarząd PZD/ROD grunty - alejka Wierzbowa wraz z położonymi przy niej działkami ( nr 57-61).
Cały czas jest wydawana dokumentacja dotyczaca prawa do użytkowania działek.
Zarząd przechodzi istotne zmiany składu osobowego, z różnych powodów.
Odchodzi sekretarz – Mariusz M. i gospodarz – Stanisław Ł. Powołano nowego sekretarza – Jarosława K. W końcu roku z funkcji skarbnika zrezygnowała Beata K.

26.08.2012r. zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym podjęto uchwałę o wpłacie kwoty 650,0 zł na pokrycie kosztów inwestycji wodociagowej oraz dwie uchwały dotyczące korzystania z wodociągu ( zakaz łączenia z instalacją hydroforową, umożliwienie kontroli studni wodomierzowych adaptowanych usytuowanych na działkach i kontroli sieci wodociągowej na działce).
Obciążenie opłatami na inwestycję wodociągową skutkuje powstawaniem zadłużeń wielu działkowców, co znacznie utrudnia pracę kasjera i pochłania czas na egzekwowanie należności.
Jest to okres bardzo burzliwy w historii ogrodu, pełen napięć i problemów.

 

2013
Uznano za wiodący projekt obywatelski ustawy o ROD, co uspokoiło obawy i umocniło środowisko działkowców.

Z udziałem PZD i innych organizacji działkowców wypracowywano przepisy chroniące nasze interesy.
W końcu marca 2013r., po likwidacji usterek, nastąpił odbiór końcowy inwestycji wodociagowej, a od dnia 24.04.2014r. podpisaliśmy umowę na dostawę wody gminnej.
Utwardzono kostką brukową i wykonano odwodnienie podjazdu przy bramie nr 2
W połowie roku 2013, dzięki pomocy pani Prezes OZ PZD, otrzymaliśmy wysoką dotację, którą należało wydać na cele inwestycyjno-remontowe.
Na Nadzwyczajnym Walny Zebraniu w dniu 10.08.2013r. przeznaczono środki na: utwardzenie alejek kruszywem asfaltowwym (ok. 300m nawierzchni), remont świetlicy ROD (wyłożenie podłogi i ścian WC płytkami ceramicznymi), wyposażenie bramy głównej i bramy nr 3 w siłowniki do automatyki bramowej,
Na tym zebraniu dokooptowano do zarządu Jerzego M. na skarbnika.
Działki przy alejce Wierzbowej oraz teren przy świetlicy ROD z działkami 17 i 17a zostały odebrane PKP i przekazane do skarbu państwa, co umożliwiło PZD wystąpienie o formalne przejęcie tych gruntów w użytkowanie.
Sprawa przestawienia płotu przy bramie nr 5 zbliżała się do finału.
Zgodnie z prawem cywilnym mogliśmy odstąpić od robót, jeśli ich koszt przekraczał wartość szkody, a poszkodowany w trakcie budowy ogrodzenia i później nie wnosił skargi ( a tak było). Do Urządu Gminy, który pośredniczył w sprawie, przesłaliśmy pismo o takiej treści. Urząd Gminy poinformował nas wkrótce, iż przejął do realizacji sprawę i załatwił ją bez koniezczności przestawiania ogrodzenia.
Nowa ustawa o ROD została uchwalona przez Sejm w dniu 13.12.2013r.
Grupa d/s stowarzyszenia ogrodowego została rozwiązana.

 

2014
Postanowiono przedłużyć o rok kadencje zarządów i komisji ROD, by przeprowadziły do końca maja, bez przeszkód i błędów, przewidziane w nowej ustawie o ROD zebranie wszystkich działkowców, w celu wyłonienie stowarzyszenia zarządzającego ogrodem.
11 maja 2014r. zwołano Zebranie Wszystkich Działkowców, na którym zdecydowano o pozostaniu ROD "Pod Borem" w stowarzyszeniu ogrodowym PZD.
Wiosną 2014r. wdrożono "Regulamin korzystania z sieci wodociagowej i rozliczenia kosztów poboru wody "
W połowie lipca zaprzestał działalności w zarządzie dotychczasowy sekretarz i od sierpnia dokooptowano na sekretarza Krystynę M.
Zmieniło się całkowicie prawo nabywania/zbywania działki w ROD.
W połowie roku podpisano ugodę z firmą "Gazbud" i ostatecznie zamknięto inwestycję wodociągową.
W dalszym ciągu utwardzano alejki kruszywem asfaltowym – ok. 300mb nawierzchni
wymieniono klosze oświetlenia alejek, zamontowano nowe oświetlenie przy bramie nr 5, przestawiono oświetlenie bramy głównej
dokończono gruntowny remont wewnątrz świetlicy ROD m. in. zainstalowano nowe wyposażenie WC, wstawiono meble do biura.
Bramę nr 2 wyposażono w siłowniki automatyki bramowej
wyremontowano ławki i huśtawkę drewnianą na placu zabaw
zakupiono nowy zestaw nagłaśniajacy
jesienią przebudowano dwie studnie wodomierzowe z powodu ciągłych podtopień,
Została powołana komisja do sprawdzenia porzadku i estetyki na terenie ROD – przegląd był w dniu 30.07.2014r.. Ok. 30% działkowców nie przestrzegała przepisów regulaminowych o utrzymaniu estetyki i porządku.
Uzyskaliśmy Decyzję nabycia prawa użytkowania gruntów, na których jest zlokalizowany ogród, co zagwarantowało nam trwały zarząd terenem ROD „Pod Borem”. Do ogrodu włączono działkę 17 i 17a, teren wokół świetlicy, oraz obszar zajęty przez działki nr 57-61 przy al. Wierzbowej.
Urząd Gminy zorganizował spotkanie informacyjne w sprawie kanalizacji. Powiadomiono o rozpoczęciu kanalizowania ulic przebiegajacych przy ROD-ach. Niestety ROD-y na żadną pomoc w budowie kanalizacji wewnątrzogrodowej ze strony gminy nie mogą liczyć.

 

2015
12.04.2015 odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano 5 osobowy zarząd ROD, praktycznie w niezmienionym składzie.
Komisja Rewizyjna – przewodniczący Andrzej S. + 2 osoby.
Komisji Rozjemczej, zgodnie z nową ustawą o ROD, już nie wybierano – kompetencje przekazano ząrzdowi, który w razie potrzeby powołuje doraźną komisję w sprawach sporów.
W dalszym ciągu poprawiano nawierzchnię alejek,
zakupiono myjkę ciśnieniową i opryskiwacz,
dwukrotnie oceniono stan porządku i estetyki działek, zauważono pewną poprawę w stosunku do wcześniejszego przeglądu działek,
2 lipca uchwalono nowy Statut PZD, a 1 października 2015r. uchwalono nowy Regulamin ROD
W tym roku zatwierdzono w prawie budowlanym zmianę pojęcia altany na budynek rekreacyjno-wypoczynkowy, co miało bardzo ważne znaczenie, ponieważ budynki o pełnych ścianach, bez względu na metraż, gminy nie uznawały za altany i obciążały podatkiem od nieruchomości. Także takie obiekty mogły być nie uznawane przy przyznawaniu odszkodowania za mienie działkowca, gdy likwidowano ROD (np. przy zwrocie gruntów byłym właścicielom).
Zmianę tego prawa poprzedziła szeroko zakrojona akcja zbierania podpisów na listach komitetu PZD o nazwie "Stop rozbiórkom altan". Nasi działkowcy zebrali znaczącą ilość podpisów.

 

2016
wykonano monitoring bramy głównej i śmietnika,
utwardzono część nawierzchni alejki Berberysowej, zamontowano dodatkowe spowalniacze drogowe,
wykonano siłownię plenerową na placu zabaw.
dzięki naszym staraniom zostały przekazane nam gminne działki gruntowe znajdujace się w obrębie ROD ( opisywane wcześniej zabudowane drogi gminne, a także teren przed bramą główną - wjazd ).
Od tego roku sprawy gruntowe, w obrębie obszaru zajmowanego przez ROD, mamy w pełni uregulowane.

Z uwagi na zaostrzone wymogi ochrony danych osobowych wprowadziliśmy kody literowo-cyfrowe dla działek, by można było zamieszczać listy odczytów prądu i wody na stronie internetowej oraz na tablicach ogoszeniowych.

W 2016 r. były zgłoszone dwie działki do konkursu okręgowego PZD. Obie działki zdobyły czołowe miejsca: dz. 156 III miejsce w konkursie "Wzorowa Altana" oraz dz. nr 13 II miejsce w konkursie "Wzorowa Działka roku 2016".
W 2015 i 2016r. wyróżniliśmy kilku działkowców złotymi i srebrnymi odznakami "zasłużony działkowiec".

 

2017

Zarząd działa w najmniejszym liczebnie 4 osobowym składzie. Nadal brak jest gospodarza i nie ma chętnych do wykonywania prac gospodarskich.

Na walnym zebraniu zatwierdzono Regulaminu gospodarki odpadami w ROD i
Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej w ROD

Wykonano:
samozatrzaskowe furtki przy bramach.
w dalszym ciagu poprawiono nawierzchnę alejek i doposażono w spowalniacze drogowe
prace na placu zabaw: naprawa ławek, likwidacja piaskownicy, wymiana tablicy i kosza do koszykówki, zlikwidowano część żywopłotu oraz radykalnie przycięto krzewy w celu odmłodzenia
wydzielono i utwardzono miejsce postojowe dla samochodów przy alejce Świerkowej.

od 2017 r elektryk przeprowadza obowiązkową wymianę liczników w skrzynkach energetycznych

W roku 2017 PZD przeprowadził ogólnopolski przegląd działek. W tym przeglądzie czynnie uczestniczyliśmy, również jako przedstawicielstwo okręgu, oceniając ROD-y na terenie Prądocina.

Praktycznie wyeliminowaliśmy zadłużenia działkowców.

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka formalnie (Decyzją) przekazał PZD/ROD w użytkowanie działki, będace w granicach ROD tj.: zatarte drogi gminne, alejkę Wierzbową, teren przed brama główną.

Zostały ostatecznie uregulowane sprawy gruntowe ROD.

 

 

2018

na początku sezonu uprzątnięto z gałezi i uporzadkowano teren leśny przy alejce Sosnowej.
w ciągu sezonu dokonano: remontu elewacji i dachu świetlicy ROD + wymiana okien na plastikowe
wymieniono lampy oświetlenia alejki Akacjowej, dokonano pomiarów elektrycznych i wymiany podliczników prądu dla części działek,
odnowiono bramę nr 2 i tablice ogłoszeniowe,
na placu zabaw przeprowadzono konserwację huśtawki drewnianej oraz remont domku dla dzieci ze ślizgawką.

z uwagi na wprowadzenie systemu informatycznego DGCS oraz wymogi zwiazane z ochroną danych osobowych zdecydowaliśmy o powierzeniu księgowości ośrodkowi ksiegowemu przy Okręgowym Zarządzie PZD w Bydgoszczy.
W końcu 2018r. ze względu na stan zdrowia odszedł z pracy kasjer Ludwik P.
W związku z jego odejściem oraz w/w przechodzeniem na zintegrowany system informatyczny PZD DCGS i obostrzeniami wynikającycm z RODO musieliśmy zrezygnować ze współpracy z księgową - Grażyną P.

 

2019

Od początku roku wszyscy działkowcy rozliczają się za pośrednictwem przelewów bankowych na konto ogrodu,

10 marca 2019 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze.
Ponownie wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną w prawie niezmienionych składach.
Na zebranie zaproszono byłego kasjera i księgową i uroczyście się z nimi pożegnano, m. in. wręczając odznaczenia „ za zasługi dla PZD”

wprowadzono poprawki do Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej ROD

dokonano wymiany słupków ogrodzenia przy alejce Topolowej
wyposażono plac zabaw w nową karuzelę, konika-bujaka, wyremontowano huśtawki
zamontowano dwie nowe tablice ogłoszeniowe ( przy bramie nr 2 i 3)
wymieniliśmy uszkodzony siłownik do automatycznego otwierania bramy głównej. zakupiono nowy namiot (używany m. in. w trakcie festynu) oraz kosiarkę spalinową.
elektryk ogrodu zakończył wymianę podliczników prądu przypisanych do działek.

 

Dziesięciolecie 2010-2020 jest też okresem gwałtownych zjawisk pogodowych.
Radykalnie i za szybko zaczął zmieniać się klimat.
Mieliśmy śnieżną zimę 2010r., a kilka lat później już zimy zupełnie bezśnieżne, z rzadka mroźne. Zanikały pory roku przejściowe: wiosna i jesień. Występowały bardzo gwałtowne burze, nawałnice łamiące drzewa jak zapałki, były kilkuletnie susze zwłaszcza wiosną i w końcu lata.
W latach 2017-2019 doszło do spadku wód gruntowych o ok. 1 m, a jezioro Jezuickie Duże bardzo opadło - roślinność wodna zaczęła zamierać i zmieniać się. Przyroda "wariowała".

ulewa 23 1ulewa dojazd ROD

                zalany podjazd brama nr 3                                     zalana ul. Leśna po nawałnicy

susza pomost ośrodeksusza przesmyk1

         spadek wód j. Piecki - pomost                 wyschnięty przesmyk w kierunku jeziora Jezuickiego Dużego

 

2020

Na przełomie roku 2019/2020 rozpczęła się epidemia covid-19, która przerodziła się szybko w światową pandemię.
W dniu 16 mrca 2020r. zaplanowano walne zebranie sprawozdawcze członków PZD/ROD, które musieliśmy odwołać z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego w Polsce.
Wprowadzane zakazy i nakazy spowodowały, że poczatkowo niemożliwy był wyjazd na działkę, ale w kwietniu dopuszczono pobyt - wyłącznie dla działkowców i ich bliskich, bez zbędnego korzystania z infrastruktury ogólnoogrodowej np. spacerów po alejkach, odwiedzania sasiadów, czy wykonywania robót budowlanych przez osoby obce.


Wszelkie kontakty z organami związkowymi nakazano utrzymywać poprzez skrzynki na korespondencję lub internetowo. Odwołano wszystkie spotkania, zebrania, szkolenia,
nie prowadzonao żadnych inwestycji, modernizacji i remontów na terenie ROD.
W tym roku wiele działek zmieniło użytkowników. Epidemia wywołała wielkie zapotrzebowanie na działki ROD, gdyż stały się azylem i pewnym miejscem odpoczynku, relaksu, miejscem wakacji dla dzieci.
Praktycznie do czerwca 2020 r. nie mogliśmy uruchomić wywozu odpadów, bo nie było chętnego do obsługi śmietnika. Na szcęście udało się znaleźć osobę - problem został zażegnany.
Zabezpieczenie finansowe funkcjonowania ogrodu rozwiązano poprzez ustalenie opłat za 2020 r. w wysokości z poprzedniego roku.
Pod koniec roku zrobiliśmy zakupy wyposażenia na potrzeby gospodarcze – taczka, narzędzia ogrodnicze i warsztatowe, szlifierka stołowa, wysoka drabina,
dokonano uporządkowania dokumentacji zwłaszcza w zakresie ewidencji działek – każda działka ma zalożoną teczkę swojej historii

I tak trwamy i radzimy sobie do chwili obecnej.

Epidemia nie oszczędziła naszych działkowców, wiele osób chorowało, byli też tacy, co odeszli na zawsze.

Taki to był anormalny rok 2020...

 

Rok 2024

 

Początek roku 2024 przyniósł duże zmiany, Walne Zebranie po raz pierwszy od wielu lat wybrało młode pokolenie działkowców do reprezentowania naszej społeczności. Nowi przedstawiciele deklarują chęć wprowadzania przyjaznych zmian w naszym ogrodzie.

 

 nowe foto

 

Nowo wybrany Zarząd zorganizował "majówkę" rodzinną, która okazała się strzałem w dziesiątkę. 

Dopisała pogoda oraz Działkowcy którzy licznie przybyli na biesiadę. Była muzyka na żywo do ogniska z kiełbaskami, grochówka oraz zdrowe owoce dla najmłodszych.

Wieczorem dorośli bawili się przy muzyce z głośnika.

 

foto 1

foto 2

 

 Z inicjatywy naszej Działkowiczki powstał na placu zabaw "książkomat" cieszący się dużym zainteresowaniem.

 

ddd

 

Wyremontowano również plac zabaw, powróciła piaskownica dla najmłodszych oraz nowe urządzenia do zabawy.

 

aaa

bbb

 

Ogród po długiej przerwie ma ponownie Gosporzrza ogrodu p. Darka, który dba o porzadek i bezpieczeństwo. Naprawione zostały ogrodzenia zewnętrzne co ma na celu zapobieć "śmieciowisku" jakie zaczęło mieć miejsce na niezabezpieczonych obszarach przyległych do ogrodu.

 

płot

 

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies