baner napis

baner kola

  • baner4.jpg
  • baner2.jpg
  • baner1.jpg
  • baner3.jpg

śmieci2śmieci1

Alejka Wierzbowa - na szlaku działkowców (pseudodziałkowców), którzy zrobili dziurę w ogrodzeniu i urzadzili tam wysypisko odpadów zielonych, jak widać innych też.

Odczyt w zakładce "Ogłoszenia, komunikaty"

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków PZD ROD "Pod Borem" w Prądocinie zostały przegłosowane i przyjęte niżej wymienione uchwały:

uchwała nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2022 roku
uchwała nr 2/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2022 rok
uchwała nr 3/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r.
uchwała nr 4/2023 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w roku 2023
1. Opłata ogrodowa przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD
1,21 zł od m2 powierzchni użytkowej działki ( w tym 0,12 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD )
2. Opłata energetyczna :
a) za roczne zużycie prądu przez podlicznik przypisany do działki:
- 1fazowy – 22,0 zł. od działki,
- 3fazowy – 66,0 zł. od działki ( posiadający podliczniki elektroniczne płacą 22,0 zł. od działki),
b) za zużycie prądu przeznaczonego na funkcjonowanie infrastruktury wspólnej oraz pokrycie ewentualnych strat – 30,0 zł/działki
3. Opłata za wywóz odpadów – 3,0 zł od działki (zaliczka na pokrycie kosztu wynajęcia kontenerów na śmieci)
Za odpady działkowcy wnoszą opłatę indywidualnie zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie gospodarki odpadami w ROD”. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zakończeniu odbioru odpadów.
Opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić do dnia 30 czerwca 2023r.
uchwała nr 5/2023 w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarownaia ROD „Pod Borem” - zaktualizowano dane
uchwała nr 6/2023 w sprawie zatwierdzenia powołania członka organu ROD w trybie par.40 ust. 1 Statutu PZD – zatwierdzono dokooptowanie do Zarządu ROD pani Iwony Sarneckiej
uchwała nr 7/2023 w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD
uchwała nr 8/2023 w sprawie zatwierdzenie Regulaminu wjazdu, ruchu i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie ROD.
uchwała nr 9/2023 w sprawie szczegółowego rozliczenia kosztów energii elektrycznej zuzytej w ROD w 2023r. ( na podstawie Uchwały nr 56/2023 KR PZD)
uchwała nr 10/2022 w sprawie budowy kanalizacji w ROD – powołano grupę do przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania uchwały inwestycyjnej w tej sprawie na Walne Zebranie w 2024r, w szczególności dotyczacych: oszacowania kosztów budowy, kosztów projektu, ustalenia ewentualnego wykonawcy zadania, możliwości pozyskania środków finansowych do realizacji zadania. Skład grupy: Zdzisław Werkowski – przewodniczący, Wioletta Spruta, Dariusz Galara i Oskar Wiesiołowski
uchwała nr 11/2022 w sprawie Planu pracy na 2023r.
uchwała nr 12/2022 w sprawie Preliminarzy finansowych na 2023r.

Kopie uchwał dot. opłat ogrodowych, Regulaminu wjazdu, ruchu i parkowania pojazdów, rozliczenia kosztów energii elektrycznej i ws. kanalizacji w załączeniu:

pdfuchwała_1_opłaty_ogrodowe_2023.pdf

pdfuchwała_2_opłaty_ogrodowe_2023.pdf

pdfuchwała_Regulamin_ruchu_pojazdów_w_ROD.pdf

pdf1Regulamin_ruchu_pojazdów_w_ROD.pdf

pdf2Regulamin_ruchu_pojazdów_w_ROD.pdf

pdfuchwała_energia.pdf

pdfuchwała_energia2.pdf

pdfuchwała_kanalizacja.pdf

 

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 07 maja 2023r. (niedziela) w sali nr 222 budynku N O T w Bydgoszczy, ul. K. Gotowskiego 6 odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE członków PZD ROD „Pod Borem” w Prądocinie.

I-szy termin zebrania o godz. 10,00. Przy braku kworum (mniej niż 50% uprawnionych) II-gi termin zebrania o godz. 10,30. Prawo uczestnictwa w Walnym zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD ROD „Pod Borem”.
W trakcie zebrania działkowcy podejmą uchwały dotyczące funkcjonowania ogrodu.

Porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej*.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.
2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022r.
12. Projekt planu pracy na 2023 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD*
17. Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD*
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1)Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 r.
2)Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*
1) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
2) Uchwalenie planu pracy na 2023 r.
3) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r.
4) Sprawy różne.
5) Zakończenie obrad.
* w razie takiej potrzeby

Uchwały walnych zebrań przegłosowane w II-gim terminie są ważne, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, obecnych w II-gim terminie na walnym zebraniu i obowiązują wszystkich działkowców ROD.

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies