baner napis

baner kola

  • baner4.jpg
  • baner2.jpg
  • baner1.jpg
  • baner3.jpg

Informacja o uchwałach przyjętych na Walnym Zebraniu sprawozdawczym członków PZD ROD "Pod Borem" w dniu 3.04.2022r.


uchwała nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2021 roku
uchwała nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2021 rok
uchwała nr 3/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 r.
uchwała nr 4/2022 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w roku 2022
1. Opłata ogrodowa przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD
0,90 zł od m2 powierzchni użytkowej działki ( w tym 0,10 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD )
2. Opłata energetyczna :
a) za roczne zużycie prądu przez podlicznik przypisany do działki:
- 1fazowy – 10,0 zł. od działki,
- 3fazowy – 30,0 zł. od działki ( posiadający podliczniki elektroniczne płacą 10,0 zł. od działki),
b) za zużycie prądu przeznaczonego na funkcjonowanie infrastruktury wspólnej oraz pokrycie ewentualnych strat – 25,0 zł/działki
3. Opłatę-zaliczkę za wywóz odpadów – 3,0 zł/ działkę.
Jest przeznaczona na sfinansowanie wynajęcia kontenerów na odpady.
Za odpady działkowcy wnoszą opłatę indywidualnie zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie gospodarki odpadami w ROD”. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zakończeniu odbioru odpadów.
Opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić do dnia 30 czerwca 2022r.
uchwała nr 5/2022 w sprawie wymiany wodomierzy w studniach wodomierzowych oraz dokonania przeglądu i napraw sieci wodociągowej ROD – powołano komisję, która ogłosi przetarg na realizacje zadania, wyłoni wykonawcę, zawrze umowę z wykonawcą, będzie nadzorować wykonanie zadania, dokona odbioru rbót po ich zakończeniu. Wodomierze zostana wymienione na wodomierze radiowe.
uchwała nr 6/2022 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego(remontowego) pn. Zamontowanie furtki i osłon ogrodzenia miejsca odbioru odpadów w ROD do kwoty 2500 zł.
uchwała nr 7/2022 w sprawie realizacji zadania inwestycyjno(remontowego) pn. Rozbudowa monitoringu ogrodowego – uchwalono monitoring bramy nr 2 i 3 oraz drogi koniecznej, do kwoty 10.000 zł.
uchwała nr 8/2022 w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD
uchwała nr 9/2022 w sprawie zatwierdzenie Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie ROD.
uchwała nr 10/2022 w sprawie Planu pracy na 2022 r.
uchwała nr 11/2022 w sprawie Preliminarzy finansowych na 2022 r.
uchwała nr 12/2022 w sprawie remontu bramy głównej ROD do kwoty 3000 zł

Miejsce odbioru odpadów znajduje się przy nowej furtce, za tablicą ogłoszeniową bramy głównej ROD.
Miejsce jest monitorowane całodobowo.
Odbiór jest kontrolowany przez osobę/osoby wyznaczone przez Zarząd ROD.
Każdy, kto chce usunąć odpad musi zakupić worek 120 l lub 60 l, który jest oznaczony specjalną naklejką z pieczatką ROD.
Cena worka zależy od rodzaju odpadu i pojemności worka:
1. worki na odpady zmieszane – 25 zł ( 120l ) i 12,5 zł ( 60 l )
2. worki na odpady segregowalne ( plastik i metal / szkło / /papier) - 15 zł ( 120l ) i 7,5 zł ( 60l )
Worki zakupuje się u prezesa (na telefon), albo wpłacając na konto ogrodu kwotę za worek/worki - wówczas trzeba mieć dowód wpłaty przy zgłoszeniu się po odbiór worka/worków do prezesa ROD.
Worek/worki należy zakupić odpowiednio wcześnie, przed zamiarem usunięcia odpadu.
Odpady można przynosić tylko w oznaczonych workach.
W innych workach czy opakowaniach nie będą przyjmowane.

Pierwszy odbiór odpadów odbędzie się 1 i 3 maja 2022r. w godz.12,00 - 14,00 Następne odbiory są planowane w każdą niedzielę od godz. 12,00 -14,00.
W przypadku małej frekwencji/zainteresowania odbiór w kolejnych terminach

( niedziele ) należy umawiać na telefon z prezesem ROD. Odbiór poza terminem, w nagłych i wyjątkowych przypadkach można również umawiać telefonicznie.

Osoby łamiące zasady Regulaminu gospodarki odpadami w ROD będą zgłaszane na Policję (np. podrzucanie nieoznaczonego worka ze śmieciami) oraz będą ponosiły konsekwencje włącznie z pozbawieniem prawa do działki.

Informujemy, że zostały uruchomione siłowniki bram wjazdowych - można korzystać z pilotów do bram.

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 03 kwietnia 2022r. (niedziela) w sali nr 222 budynku N O T w Bydgoszczy, ul. K. Gotowskiego 6 odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE członków PZD ROD „Pod Borem” w Prądocinie.

I-szy termin zebrania o godz. 10,00. Przy braku kworum (mniej niż 50% uprawnionych) II-gi termin zebrania o godz. 10,30. Prawo uczestnictwa w Walnym zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD ROD „Pod Borem”.
W trakcie zebrania działkowcy podejmą uchwały dotyczące funkcjonowania ogrodu.

Porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej*.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Wręczenie odznak związkowych nadanych działkowcom przez Zarzad ROD.
11. Dyskusja.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021r.
13. Projekt planu pracy na 2022 r.
14. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 r.
15. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
16. Dyskusja.
17. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD*
18. Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD*
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.
2) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*
3) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
4) Uchwalenie planu pracy na 2022 r.
5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 r.
6) Sprawy różne.
7) Zakończenie obrad.
Uchwały walnych zebrań przegłosowane w II-gim terminie są ważne, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, obecnych w II-gim terminie na walnym zebraniu i obowiązują wszystkich działkowców ROD.

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies